logo_text
De facturen voor de registerbijdrage zijn op 6 januari 2020 verzonden. Graag voldoen voor  8 februari 2020.
Mocht u geen factuur ontvangen neem dan contact op met het secretariaat. Bij te late betaling wordt art. 12.6 RRMB c.q RRSE of art 12.7 RRMS toegepast.

Voor 2020 bedraagt de registerbijdrage voor het register MSec en het RSE 40 euro, voor het RMB 25 euro. 

Voor de eerste inschrijving en daarna voor de voortzetting van de registratie als MSec, RSE of RMB en het gebruik van het keurmerk MSec, RSE of RMB dient aan de stichting SERN jaarlijks de registerbijdrage te worden voldaan.

Met de ontvangen registerbijdragen dekt SERN de gemaakte kosten en bekostigt zij haar activiteiten.

De factuur voor de registerbijdrage wordt aan de geregistreerde persoonlijk toegezonden. De registerbijdrage is bij beslissing van de Belastingdienst vrijgesteld van omzetbelasting. Dit omdat SERN niet deelneemt aan het economische verkeer in de zin van de belastingwetgeving.

Volgens de reglementen voor MSec, RSE en RMB dient de registerbijdrage tijdig te worden voldaan, d.w.z. uiterlijk op de datum vermeld op de factuur. Is de registerbijdrage te laat of op ongeldige wijze voldaan  dan wordt uw e-mail adres en de url van de website verwijderd voor de duur van drie jaar en moet u zelf actie ondernemen om e-mail adres en url opnieuw te laten vermelden.

SERN verzendt een schriftelijke of een e-mail betalingsberinnering indien op de uiterste datum van betaling van de registerbijdrage nog geen betaling werd ontvangen. 

De geregistreerde moet de registerbijdrage zelf voldoen, d.w.z. vanaf een prive rekening omdat men persoonlijk inn het MSec, RSE of RMB staat ingeschreven.

Een betaling door werkgever of eigen onderneming (dus een betaling vanaf een zakelijke rekening) wordt niet door SERN geaccepteerd en als "ongeldige betaling" teruggestort.

De registerbijdrage is te voldoen door overmaking op Rabobank rekeningnummer 1167 91 985 (IBAN NL08 RABO 0116 7919 85 BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting SERN te BReda onder vermelding van het factuur nummer.

Bij niet voldoen van de registerbijdrage volgt schrapping uit het register. Herstel van de inschrijving kan slechts plaatsvinden op basis van een nieuwe aanvraag tot inschrijving, die moet voldoen aan de dan geldende voorwaarden.