06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
MSec

Register Manager of Security

n
Aanvraagformulier
Hoofdlijnen inschrijvingsvoorwaarden MSec
Indien men is ingeschreven in het Register Manager of Security geeft dat het recht het keurmerk MSec te gebruiken in overeenstemming met het betreffende Reglement.
Algemeen
Uitsluitend complete aanvragen (klik op Aanvraagformulier) worden in behandeling genomen. Indien men niet voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden, heeft het geen enkele zin een aanvraag te doen. Er worden namelijk geen uitzonderingen gemaakt. De complete aanvraag stuurt u, ingevuld en ondertekend, als pdf bij voorkeur per mail aan secr-sern@sern.nl of per post aan Stichting SERN, Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem.

U moet de volgende aanvaarde opleidingen met goed gevolg hebben afgerond:
 • de post HBO Registeropleiding DHM Security Management, en
 • de post HBO Registeropleiding Security Techniek of de opleiding Certified Protection Professional (CPP) van ASIS en men op het moment van aanvraag bij ASIS staat ingeschreven, en
 • een opleiding op post HBO niveau op het gebied van security in relatie tot het recht.
Indien u in loondienst bent:
U moet een zogenaamde `aanvaarde functie` vervullen op beveiligingsgebied, d.w.z.
 • a. een leidinggevende- en op beleidsniveau adviserende functie op management niveau; of
 • b. een op beleidsniveau adviserende functie op management niveau; of
 • c. een beleidsbepalende functie op management niveau; en
Voor al deze functies moet uit de functiebeschrijving of op andere wijze blijken dat :
 • de functie hoofdzakelijk betrekking heeft op beveiligingswerkzaamheden; en
 • voor de functie met goed gevolg een HBO opleiding voltooid moet zijn of beschikt moet worden over HBO werk- en denkniveau. Ingeval van twijfel of onduidelijkheid over het hbo werk- en denkniveau kan een rapport van een assessment test verlangd worden; en
 • het een functie betreft welke op de datum van aanvraag tot inschrijving bij de rijksoverheid in schaal 10 trede 7 BBRA (3.809,- euro p/m)) of schaal 10 trede 9 IBBAD, schaal elnt salaris nr 21 IBM, ltz2 salaris nr 20 IBM, Politie Bbp schaal 10 met salaris tenminste gelijk aan BBRA S 10 tr 7, of hoger is ingedeeld; bij een andere overheid (provincie, gemeente, waterschap en dergelijke) in een overeenkomstige schaal, trede en bruto salaris of bij overige werkgevers qua bruto maandsalaris daarmee overeenkomt (d.w.z. 3.809,-- euro per maand);
 • bovenvermelde bruto maandsalaris voorwaarde is eveneens van toepassing op de eigenaar c.q. directeur groot aandeelhouder van een onderneming op security gebied.
 • d. de functie (of soortgelijke functie) moet men tenminste reeds gedurende vijf jaren vervullen (hebben vervuld);
 • e. een functie die uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op informatiebeveiliging wordt niet als aanvaarde functie geaccepteerd;
 • f. reguliere politie- en militaire activiteiten en inlichtingen activiteiten worden niet als aanvaarde functie geaccepteerd;
 • een geheel of hoofdzakelijk operationeel c.q. uitvoerend leidinggevende functie is geen aanvaarde functie. (Vervult u een dergelijke functie dan komt u misschien in aanmerking voor inschrijving in het RMB.)
 • u mag niet tevens als zelfstandig ondernemer actief zijn op beveiligingsgebied.

U moet SERN toezenden:

 • het aanvraagformulier met de daarin gevraagde stukken en bijlagen, en
 • een door uw werkgever vastgestelde functiebeschrijving waaruit blijkt dat een hbo opleiding of hbo werk- en denkniveau zijn vereist en tevens blijkt dat beveiligingswerkzaamheden het hoofdbestanddeel van vormen van uw totale pakket werkzaamheden; en
 • een organogram waaruit de plaats van uw functie in de organisatie blijkt; en
 • een kopie van de meest recente salarisspecificatie waaruit de hoogte van uw maandsalaris blijkt.
Indien u zelfstandig ondernemer bent:
 • Indien men als zelfstandig ondernemer werkzaam is op het gebied van beveiliging moet een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel worden overgelegd dat niet ouder is dan een maand.
 • Uit het KvK uittreksel moet blijken dat de aanvrager tenminste vijf jaar voor de datum van aanvraag als zelfstandig ondernemer op het gebied van beveiliging stond ingeschreven.
 • U dient ten genoegen van het bestuur aan te tonen daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer hoofdzakelijk (d.w.z. voor 50% of meer van de bedrijfsactiviteit) op het gebied van beveiliging actief te zijn.
 • u mag niet terzelfder tijd geheel of gedeeltelijk in loondienst werkzaam te zijn.
 • u dient tenslotte aan te tonen tenminste met goed gevolg een hbo opleiding te hebben voltooid of over hbo werk- en denkniveau te beschikken.
 • het bestuur kan in geval van twijfel of onduidelijkheid over het hbo werk- en denkniveau verlangen dat een rapport van een assessment test wordt overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager over genoemd niveau heeft.
 • Werkzaamheden die geheel of hoofdzakelijk betrekking hebben op informatiebeveiliging worden niet als beveiligingswerkzaamheid beschouwd.