logo_text
Beleid SERN studiebeurs.

In het kader van de bevordering van de vakkundigheid en deskundigheid op beveiligingsgebied, heeft het bestuur de "SERN studiebeurs" ingesteld.

De studiebeurs wordt gegeven ter vergoeding van gemaakte kosten van een (of meer) gevolgde  cursussen op (post) hbo niveau op het gebied van de beveiliging.

Per kalenderjaar stelt het bestuur de hoogte van de studiebeurs vast en bepaalt het hoe vaak een studiebeurs zal worden toegekend en voor welke gevolgde cursus.

De studiebeurs bestaat uit een geldbedrag en wordt toegekend aan de beste cursist van een (of meer) door het bestuur aangewezen cursu(sen) per kalenderjaar.

Het bedrag van de studiebeurs moet uiterlijk een jaar na de datum van toekenning zijn opgenomen. Gebeurt dit niet dan vervalt de studiebeurs.

Indien een cursus minder kost dan het vastgestelde bedrag van de studiebeurs wordt het verschil niet aan de cursist of degene die voor hem het cursusgeld voldeed, betaald.

Ingeval van onduidelijkheden over de voorwaarden voor het toekennen van een studiebeurs beslist het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur inzake de voorwaarden en/of de toekenning van een studiebeurs kan geen gezwaar of beoep worden ingesteld.

De studiebeurs wordt betaald aan de cursist of degene die voor hem het cursusgeld voldeed, na overlegging van een deugdelijk schriftelijk bewijs van betaling en een kopie van de factuur van het onderwijsinstituut.

Indien meerdere cursisten dezelfde beste resultaten behaalden zal het onderwijsinstituut dat kandidaten mag voordragen door middel van het lot moeten bepalen wie voor de studiebeurs wordt voorgedragen.

Per jaar wordt aan de beste cursist (en) van de volgende cursussen een studiebeurs toegekend:
- cursus IRIS Security Management
- post hbo cursus Security Techniek
- post hbo cursus DHM Security Management
- cursus Middelbaar Security Management van SOBA