logo_text
Toekenning studiebeurzen

Een studiebeurs als hieronder vermeld werd op 17 mei 2019 toegekend aan de vier deelnemers aan de post hbo Registeropleiding DHM Security Management die de beste resultaten behaalden.
Dat zijn de heren: Blom, Duinkerke, Kolle en Hoogendoorn.

Op 3 juli 2019 werd een studiebeurs toegekend aan de twee beste deelnemers aan de post hbo Reglisteropleiding DHM Security Management van de mei 2019 opleiding te weten: mevr. Lo Fo Wong en dhr. S. Van Dyck.

Het bewijsstuk van de toekenning werd aan hen overhandigd tijdens de diplomering van genoemde opleiding bij SOBA Security Academy in De Meern door de voorzitter van SERN. of werd toegezonden met hun diploma.

Beleid SERN studiebeurs.

In het kader van de bevordering van de vakkundigheid en deskundigheid op beveiligingsgebied, heeft het bestuur de "SERN studiebeurs" ingesteld.

De studiebeurs wordt gegeven ter vergoeding van de kosten voor een volgende opleiding op post hbo niveau op het gebied van security.

Per kalenderjaar stelt het bestuur de hoogte van de studiebeurs vast en bepaalt het hoe vaak een studiebeurs zal worden toegekend en voor welke gevolgde cursus.

De studiebeurs bestaat uit een geldbedrag en wordt toegekend aan de beste cursist van een (of meer) door het bestuur aangewezen cursu(sen) per kalenderjaar.

Het bedrag van de studiebeurs moet uiterlijk een jaar na de datum van toekenning zijn opgenomen. Gebeurt dit niet dan vervalt de studiebeurs.

Indien een cursus minder kost dan het vastgestelde bedrag van de studiebeurs wordt het verschil niet aan de cursist of degene die voor hem het cursusgeld voldeed, betaald.

Ingeval van onduidelijkheden over de voorwaarden voor het toekennen van een studiebeurs beslist het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur inzake de voorwaarden en/of de toekenning van een studiebeurs kan geen gezwaar of beoep worden ingesteld.

De studiebeurs wordt betaald aan de cursist of degene die voor hem het cursusgeld voldeed, na overlegging van een deugdelijk schriftelijk bewijs van inschrijving of betaling van het betreffende onderwijsinstituut.

Indien meerdere cursisten dezelfde beste resultaten behaalden zal het onderwijsinstituut dat kandidaten mag voordragen door middel van het lot moeten bepalen wie voor de studiebeurs wordt voorgedragen.

Per jaar wordt kan aan de beste cursist (en) van de volgende cursussen een studiebeurs worden toegekend:
- cursus IRIS Security Management
- post hbo cursus Security Techniek
- post hbo cursus DHM Security Management
- cursus Middelbaar Security Management van SOBA