logo_text
  Antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen inzake de Stichting SERN.
 
Stichting SERN?
SERN staat voor Stichting Security Expert Register Nederland. Deze stichting is bij notariële akte van 20 september 1996 opgericht (K.v.K. nr. 41159907). Het bestuur bestaat uit  mr. R.C. Ackx (voorzitter tevens secretaris) en ing. H.C.A. Duijndam (penningmeester).


Wat beoogt de stichting SERN?
Hoofddoel is de beveiliging (security) op een hoger peil te brengen door de deskundigheid en vakkundigheid op bedoeld gebied te bevorderen en te beschermen.


Wat doet de stichting SERN in concreto?
De stichting ontplooit ondermeer de volgende activiteiten.
- In de eerste plaats zullen een of meer registers worden ingesteld en in stand gehouden waarin personen die voldoen aan bepaalde voorwaarden zich kunnen laten inschrijven. Het Register Security Expert (RSE) is het eerste door Sern geopende register. Het Register Manager of Security (MSec) is het tweede register en het Register Middenmanager Beveiliging het derde.
- SERN is actief  bij het (mede) organiseren van conferenties, seminars e.d. inzake beveiliging.
- SERN kent studiebeurzen toe aan de beste cursisten van een aantal cursussen op het gebied van security.
- Tenslotte kan SERN een maal per jaar de IDA (Inci/Detar Award) toekennen aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de security.


Hoe denkt SERN haar activiteiten te financieren?
De diverse activiteiten worden bekostigd uit donaties, ontvangen vergoedingen voor de opname in het register e.d. en het verstrekken van gegevens daaruit. Hoewel SERN niet beoogt het maken van winst, wordt uiteraard wel beoogd tenminste kostendekkend te opereren. Omdat SERN niet deelneemt aan het economisch verkeer zoals bedoeld in de belastingwetgeving is het vrijgesteld van omzetbelasting en inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting.


Wat voor voordeel biedt opname in een SERN register?
Opname is voor geregistreerden en voor derden het bewijs dat voldaan wordt aan de eisen welke Sern stelt aan de geregistreerde inzake zijn/haar deskundigheid en vakkundigheid op beveiligingsgebied.
De geregistreerde mag het feit dat hij/zij is opgenomen in een register, desgewenst, naar buiten toe tot uitdrukking laten komen door het keurmerk RSE ingeval van opname in het Register Security Expert of het keurmerk MSec ingeval van opname in het Register Manager of Security achter de naam te voeren.
Derden kunnen een register raadplegen en zodoende nagaan of iemand daarin voorkomt.


Aan welke voorwaarden moet men voldoen om voor registratie in aanmerking te komen?
Die voorwaarden kunnen, in het kort gezegd, liggen op het terrein van de deskundigheid en de integriteit van degene die zich wenst te laten registreren.
Wat de deskundigheid betreft wordt met name gekeken naar specifieke vakopleiding(en) van de aanvrager.
In het kader van de integriteit kan worden gevraagd een Verklaring omtrent het Gedrag te overleggen en om het betreffende reglement te onderschrijven.
Voor nadere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het reglement voor het betreffende register.


Hoe zit het met de persoonsgegevens die ik heb verstrekt?
De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de Registers SERN welke zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het aanmeldingsformulier ligt daar en bij de houder (na telefonische afspraak) van de registratie, de  secretaris van SERN ter inzage. Tegen vergoeding van de kosten kan een kopie van het aanmeldingsformulier worden verkregen. In de reglementen die elders op deze site staan, is opgenomen aan wie welke gegevens kunnen worden verstrekt.


Waar kan nadere informatie worden verkregen?
Nadere informatie (reglement, aanvraagformulier e.d.) is op deze site te vinden maar kan ook per e-mailverkregen worden.